• image

توضیحات پروژه

بیمارستان عرفان یکی از مهم ترین بیمارستان های تهران می باشد که بتن ریزی آن توسط کارخانه سادات بتن غرب انجام شده است.

  • مشتری: بیمارستان عرفان تهران