• image

توضیحات پروژه

ساختمان دیوان عدالت اداری تهران که بتن ریزی آن توسط سادات بتن غرب انجام شده است.

  • مشتری: دیوان عدالت اداری