آزمایش اسلامپ بتن ایجاد سازگاری مناسب بتن برای موفقیت یک پروژه حیاتی است. بتن اگر خیلی مرطوب باشد ممکن است دچار ترک خوردگی شود، اگر هم خیلی خشک باشد ریختن و کار با آن مشکل خواهد بود. اما چگونه می‌توان فهمید که کارپذیری یا کارآیی بتن چقدر است؟ بهترین...