افزودنی های بتن در دنیای بتن از برخی مواد به عنوان افزودنی جهت تغییر خصوصیات بتن استفاده می‌شود. اگر کاربر بخواهد خصوصیات بتن را آنطور که در نظر دارد بهبود بخشد، باید از افزودنی های بتن استفاده کند. هر یک از مواد افزودنی برای تغییر یک ویژگی خاص از...