تیر چیست؟ تیر یک عضو سازه‌ای است که انواع مختلف بارهای وارده را تحمل کرده و آنها را به ستون‌ها منتقل می‌کنند. تمام نیروهای وارد بر تیر به صورت برشی و لنگر خمشی ظاهر می‌شوند که به باعت ایجاد تنش‌های داخلی، کرنش‌ها و انحراف تیر می شود. تیرها با...