هیدراتاسیون سیمان چیست؟ به زبان ساده، هیدراتاسیون به واکنش‌های شیمیایی گفته می‌شود که در اثر ایجاد برخورد میان سیمان هیدرولیکی و آب رخ می‌دهند. پس از ترکیب شدن آب با سیمان، بیشتر دانه‌های موجود در سیمان به سرعت در آب حل می‌شوند. فرایند هیدراتاسیون از همین لحظه آغاز می‌شود....