فونداسیون چیست؟ فونداسیون یا پی (Foundation) پایین ترین و در عین حال مهمترین قسمت ساختمان است که با خاک در تماس مستقیم می باشد و بارها را از سازه به خاک منتقل می کند. به طور کلی، پی را می توان به دو دسته از جمله پی های کم...