مدول الاستیسیته بتن چیست؟ در سطوح تنش کم، خاصیت ارتجاعی بتن اساساً ثابت می‌ماند اما با رخ دادن ترک خوردگی شروع به کاهش می‌کند. بتن دارای ضریب گسترش یا انبساط حرارتی ضعیفی است، به این معنی که حجمش با افزایش سن کاهش می‌یابد. به دلیل انقباض و کرنش، تمام...