دستگاه Resiman؛ ابزاری برتر برای تعیین مقاومت الکتریکی بتن اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بتن برای کنترل کیفی و ارزیابی دوام آن انجام می‌شود و اکثر تکنیک‌های تست مقاومت الکتریکی به دنبال سنجش و بیان خواص رسانایی ریزساختار بتن به شکل عددی هستند. دوام بتن تا حد زیادی به خواص ریزساختاری...