نقش میلگردها در بتن مسلح آرماتور یا میلگرد یکی از انواع مصالحی است که در ساخت و ساز استفاده می‌شود. میلگردها شکل ‌پذیری را برای هر عضو سازه‌ای مانند ستون‌ها، تیرها، دال‌ها و غیره فراهم می‌کند. آرماتورها رفتار شکل ‌پذیری دارند که مقاومت اعضای سازه‌ای را در بخش کشش...